Warranty Information

Bảo hành giới hạn một năm

Jot Touch iOS SDK

Chúng tôi không có bất kỳ bảo hành công khai hay ngụ ý nào khác cho sản phẩm này. Ngoài ra, chúng tôi không có bất kỳ bảo đảm công khai hay ngụ ý nào về sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc về khả năng thương mại của sản phẩm đó. Không có bất kỳ đại lý, đại diện, cửa hàng hoặc nhân viên nào của Công ty được phép tăng hoặc thay đổi những nghĩa vụ hoặc hạn chế của Bảo hành này. Các đĩa mực là vật tư tiêu hao và sẽ mòn dần theo thời gian, cuối cùng sẽ cần thay thế ngay cả khi sử dụng thông thường, tuy nhiên nó cũng sẽ phải thay thế nếu bị lỗi. Trách nhiệm của Công ty đối với Bảo hành này sẽ được giới hạn trong việc sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm bị lỗi do vật liệu hoặc sản xuất trong điều kiện sử dụng bình thường, trong thời hạn một (1) năm kể từ ngày mua. Sau khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi, qua điện thoại hoặc email, để nhận được Số xác nhận trả lại, bạn hãy gửi sản phẩm bị lỗi, phong bì dán sẵn tem đến văn phòng đại diện của chúng tôi tại địa phương. Vui lòng gửi kèm một thông báo gồm Số xác nhận trả lại cùng với mô tả về hư hỏng và nguyên nhân nghi dẫn đến hư hỏng. Sau khi nhận được sản phẩm thì sản phẩm đó sẽ không còn thuộc sở hữu của khách hàng nữa và trở thành tài sản của Adonit. Công ty có quyền thay thế, tân trang hoặc thực hiện các cách khác để đưa sản phẩm trở về điều kiện hoạt động bình thường.

Sau khi sản phẩm đó được gửi trả lại cho khách hàng thì nó sẽ không còn thuộc về Adonit nữa mà trở thành tài sản của khách hàng. Công ty sẽ KHÔNG có nghĩa vụ phải sửa chữa hoặc thay thế một sản phẩm bị lỗi do những hư hỏng từ việc sử dụng không bình thường, không hợp lý, do chỉnh sửa, tùy chỉnh hoặc thay thế diễn ra sau ngày sản xuất. Ngoài ra, Công ty sẽ KHÔNG chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hư hỏng nào của bất kỳ tài sản nào khác nếu hư hỏng đó phát sinh từ một hoạt động của người dùng không tuân theo đề xuất hoặc lời khuyên được cung cấp trong Hướng dẫn về sản phẩm. Trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty cũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hư hỏng nào là ngẫu nhiên hoặc có nguyên nhân từ việc vi phạm bảo hành này hoặc bất kỳ bảo hành nào khác, công khai hay ngụ ý, ngay cả khi mất mát hoặc hư hỏng đó bị gây ra do lỗi hoặc sơ suất của Công ty. Một số tiểu bang không cho phép loại trừ hạn chế về các hư hỏng do ngẫu nhiên hoặc có nguyên nhân, vì vậy hạn chế bên trên hoặc việc loại trừ có thể không áp dụng cho bạn. Bảo hành này trao cho bạn những quyền cụ thể về mặt pháp lý và bạn cũng có thể có các quyền khác, tùy theo từng tiểu bang.